7. GARANTUJU LI LJUDSKA PRAVA STANDARDE NJEGE?

Da. Sve žene imaju pravo na njegu koja poštuje njihovo osnovno dostojanstvo, privatnost i autonomiju. Član 3. Evropske konvencije zabranjuje nehumano i ponižavajuće postupanje. Ako njegovatelji ne pruže njegu koja je potrebna da bi se izbjegla patnja koju je moguće spriječiti – poput ublažavanja boli – onda bi to moglo predstavljati nehumano ili ponižavajuće postupanje. Član 8. Evropske konvencije zahtijeva od javnih tijela da poštuju dostojanstvo i autonomiju. Član 14. Evropske konvencije zabranjuje diskriminaciju i daje ženama pravo na jednak tretman u njihovom materinstvu. Zbog toga je nezakonito diskriminiranje trudnica na temelju invaliditeta, rase, vjere, imigracijskog statusa i nacionalnog porijekla.