35. PRAVO NA PRITUŽBU

Jedno je od osnovnih prava pacijenata je pravo na pritužbu. Pritužba bi uvijek morala biti osnovana i utemeljena na dokazima (Vaša historija bolesti i dokumentacija iz bolničke arhive). Ipak, važno je znati da i subjektivni osjećaj nelagode prilikom komunikacije sa zdravstvenim radnikom već predstavlja ugrožavanje osnovnih ljudskih prava, a može proizvesti vrlo neželjene učinke na liječenje kada je u pitanju bolesna osoba. Stoga je poznavanje i korištenje tog prava izuzetno važno. Važno je znati koje je ljudsko pravo prekršeno kao i prepoznati istinitost kršenja prava. To uveliko ovisi o poznavanju procesa u sistemu zdravstva, no u mnogočemu zadire i u samo poznavanje medicine. Time je pacijentu znatno otežano prepoznavanje, ali i dokazivanje da je došlo do kršenja njegovih ljudskih prava. Postupke treba poduzeti kada mislite da je prekršeno neko od ljudskih prava npr. ako niste dobili pravodobnu, ispravnu, potpunu i razumljivu informaciju o svojem zdravstvenom stanju, mogućim načinima liječenja, mogućim posljedicama, ako ste bili diskriminirani prilikom ostvarenja zdravstvene zaštite bilo na temelju svoje dobi, spola, rasne, nacionalne i(li) vjerske pripadnosti, ako niste mogli ostvariti svoje pravo na odluku, ako ste bez pravovaljanog pristanka bili operirani ili uvršteni u kliničko ispitivanje ili ste na neki drugi način bili ugroženog ljudskog dostojanstva.